Konzert der Last Troubadours am 5. 2. 2010 beim Tschabo

 


                                   
A Billie Bransche Kipfi Bransche Kipfi, Bransche + Billie Fritz

 

 

                                     
Frosch + A Fritz Kipfi 2/3 Last Troubadours Lisa Kipfi Lisa                                     
Frosch Bransche Frosch Fritz Lisa Billie und Lisa Bransche                                     
Lisa, Frosch + A Frosch Billie und Lisa Man at work Frosch Kipfi + Bransche Billie

 

 

                                     
Lisa Billie Billie Kipfi Kipfi + Bransche Fritz Fritz

 

 

Bransche + Billie

 

                                                  

2010 These pages are designed and done by Robert Speckmaier